Algemene voorwaarden

Hierbij de voorwaarden van Serphos.

Artikel 1 Werkingssfeer en definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de opdrachtgever de (rechts-)persoon die Serphos verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen van Serphos, zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten in het kader van overeenkomsten. De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van Serphos haar algemene voorwaarden. Serphos kan nimmer tot acceptatie tot het verrichten van werkzaamheden verplicht worden. Serphos is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd. De toepasselijkheid van eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. De algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten waarbij voor de uitvoering daarvan derden worden betrokken.

Artikel 3 - Aanbieding en overeenkomst

Alle aanbiedingen en offertes van Serphos zijn vrijblijvend. Een door Serphos verstuurd aanbod is tot 15 dagen na verzending geldig. Indien opdrachtgever een aanbieding aanvaardt, heeft Serphos het recht om het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Serphos daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Serphos anders aangeeft. Aanbiedingen, offertes, prijzen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe offertes of aanbiedingen. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag dat de overeenkomst door opdrachtgever wordt ondertekend, onderscheidenlijk op de dag dat Serphos de schriftelijke opdrachtbevestiging verzendt. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Serphos tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

Artikel 4 - Volmacht

De opdracht c.q. overeenkomst als zodanig, houdt geen volmacht aan Serphos in tot het sluiten van overeenkomsten dan wel het verrichten van rechtshandelingen (bijvoorbeeld betalingen) namens opdrachtgever. Opdrachtgever kan Serphos wel een schriftelijke volmacht verlenen ten aanzien van het opstellen en aangaan van overeenkomsten namens en het verrichten van rechtshandelingen voor opdrachtgever.

Artikel 5 - Verplichtingen opdrachtgever

Opdrachtgever is gehouden om alle gegevens en informatie die Serphos voor het correct kunnen uitvoeren van de aan hem verleende opdracht en/of waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat Serphos die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de aan hem verleende opdracht, ter beschikking te stellen in de vorm, in de veelvoud en op de wijze als Serphos wenst en bovendien zo tijdig dat Serphos de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren.
Opdrachtgever staat, voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht anders voortvloeit, tegenover Serphos in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Serphos ter beschikking gestelde gegevens en informatie, ook indien deze informatie van een derde afkomstig is. Tenzij uit de inhoud van opdracht anders voortvloeit, is Serphos niet gehouden een gericht onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door opdrachtgever verstrekte informatie.

Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering door Serphos van de opdracht van belang zijn of kunnen zijn, dan stelt opdrachtgever Serphos van die feiten en omstandigheden onverwijld volledig in kennis.
Het is opdrachtgever niet toegestaan om activiteiten uit te voeren of door derden te laten uitvoeren, dan wel overeenkomsten met derden aan te gaan waardoor Serphos bij het uitvoeren van de overeenkomst wordt of kan worden belemmerd.

Artikel 6 - Uitvoering opdracht

Opdrachten worden uitgevoerd op de voet van een redelijk bekwaam en zorgvuldig handelende beroepsbeoefenaar Serphos, garandeert echter niet het met een opdracht beoogde resultaat.
Het staat Serphos vrij om de uitvoering van de opdracht geheel of gedeeltelijk over te dragen of uit te besteden aan (een) derde(n). Termijnen waarbinnen diensten en/of werkzaamheden dienen te zijn voltooid, ook indien er een bepaalde einddatum of een bepaalde termijn is overeengekomen, gelden als indicatie en niet als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien de opdracht een taxatie betreft, wordt hieronder verstaan: het geven van een waardeoordeel over een onroerende zaak aan opdrachtgever en het voorzien van een rapport daarover. Serphos verstrekt het rapport niet aan derden, tenzij opdrachtgever daartoe toestemming heeft gegeven.

Artikel 7 - Wijzigen en ontbinding

In geval van een opdracht met goed omlijnd beschreven werkzaamheden zal Serphos meerwerk niet uitvoeren of aan opdrachtgever in rekening brengen dan nadat daarover met opdrachtgever vooraf overeenstemming is bereikt. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Serphos in overleg al dan niet schriftelijk is vastgelegd, met opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in de schriftelijke overeenkomst, of bij gebrek daaraan in de schriftelijke aanvaarding, uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die golden op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

In geval van minder werk is Serphos gerechtigd om een vergoeding van de door hem als gevolg daarvan geleden schade te vorderen die tenminste 50% van de voor de niet-uitgevoerde werkzaamheden verschuldigde vergoeding zal bedragen.

Serphos is gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden indien opdrachtgever tekort komt in de nakoming van de overeenkomst. Serphos heeft daarbij, onverminderd zijn wettelijke bevoegdheden tot beëindiging en opschorting, het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten, tenminste indien een van de volgende gebeurtenissen intreedt:

  1. Een verzoek tot verlening van – voorlopige – surseance aan de opdrachtgever is ingediend;
  2. Een verzoek tot faillietverklaring van de opdrachtgever is ingediend;
  3. Ten laste van de opdrachtgever beslag is gelegd;
  4. Een tot ontbinding en/of liquidatie van de opdrachtgever strekkend besluit is tot stand gekomen.

Opdrachtgever is verplicht Serphos onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van sub a tot en met d bedoelde gebeurtenissen.

Artikel 8 - Einde opdracht

De overeenkomst tussen partijen wordt voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Een opdracht eindigt onder meer door:

  • vervulling van de opdracht door Serphos;
  • intrekking van de opdracht door opdrachtgever;
  • teruggaaf van de opdracht door Serphos;
  • op grond van gewichtige redenen.

Artikel 9 Betaling

Betaling van hetgeen opdrachtgever eventueel aan Serphos is verschuldigd, dient te geschieden zonder aftrek, korting of schuldverrekening, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door Serphos aan te geven bankrekening en, tenzij anders is overeengekomen, in euro.
Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de betaling te hebben plaatsgevonden uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum.

Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn volledig heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die Serphos op opdrachtgever heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling hierover.

Indien opdrachtgever niet binnen de genoemde termijn volledig heeft betaald komen eveneens alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Serphos dient te maken ter incasso van hetgeen opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van opdrachtgever.

Serphos is bevoegd alle werkzaamheden voor opdrachtgever, waaronder het verstrekken van informatie aan opdrachtgever, op te schorten, zolang geen volledige betaling is ontvangen.
Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever naar het oordeel van Serphos daartoe aanleiding geeft, is Serphos gerechtigd van opdrachtgever (aanvullende) zekerheid te verlangen in een door Serphos te bepalen vorm.

Artikel 10 Intellectueel eigendom

Serphos behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt in het kader van de uitvoering van de opdracht van opdrachtgever c.q. de overeenkomst, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.

Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere producten/diensten van Serphos, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd dat deze producten bedoeld zijn voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie. Derhalve kan openbaarmaking, op welke wijze dan ook, uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van Serphos. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht door intrekking van de opdracht door opdrachtgever of teruggaaf van de opdracht door Serphos, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

Serphos blijft eigenaar van geleverde zaken, zoals maar niet uitsluitend adviezen en rapporten, zolang opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.
Serphos is gerechtigd om zaken – zoals adviezen, aangeleverde informatie van opdrachtgever en rapporten – onder zich te houden zolang opdrachtgever een factuur niet dan wel niet volledig voldaan heeft.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

Serphos is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Serphos ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Serphos gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Serphos en/of zijn ondergeschikte(n). Serphos is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever aan Serphos onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Serphos voor de ontstane schade niet aansprakelijk. Aansprakelijkheid van Serphos voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is ten allen tijde uitgesloten. Serphos kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan: (i) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze voorwaarden; (ii) de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Serphos aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Serphos toegerekend kunnen worden; (iii) redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

De aansprakelijkheid van Serphos is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Serphos in het betreffende geval zal worden uitgekeerd. Indien de verzekeraar van Serphos niet, dan wel slechts gedeeltelijk, uitkeert is de aansprakelijkheid van Serphos beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor de dienst waar de schade uit voort gevloeid is, althans voor dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Opdrachtgever vrijwaart Serphos voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Serphos en opdrachtgever bestaande rechtsbetrekking. Tevens vrijwaart opdrachtgever Serphos uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van intellectuele eigendom op de door opdrachtgever aan Serphos verstrekte gegevens.

Artikel 13 - Overmacht

Serphos is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Serphos kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Indien een situatie intreedt als vermeld in het voorgaande, en de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Serphos tot aan dat moment te voldoen. Serphos is dan gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Serphos geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Serphos niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

Artikel 14 - Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsverhoudingen van opdrachtgever met Serphos is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen tussen opdrachtgever en Serphos worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter van arrondissement Almelo.