Privacy verklaring

Serphos respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe uw adviseur van Serphos omgaat met uw gegevens.

Uw persoonsgegevens
Om u goed te kunnen adviseren bij de verkoop en het terughuren van uw woning die bij uw situatie past, gaan wij met u in gesprek. In dit gesprek stellen wij u verschillende vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw kennis van en ervaring met de verkoop van een woning, uw financiële situatie; zoals inkomen, uitgaven en vermogen, uw wensen en behoeftes voor zover relevant voor het advies en uw bereidheid om bepaalde risico’s zelf te dragen dan wel uw wens om deze juist af te dekken.

Wij gaan zorgvuldig met uw gegevens om
Met de gegevens die wij van u ontvangen, gaan wij zorgvuldig om. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegde derden kennis kunnen nemen van deze gegevens. Ook zijn al onze medewerkers een geheimhoudingsverklaring met ons kantoor aangegaan.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?
Wij gebruiken de gegevens die wij van u krijgen om een analyse van uw woning en situatie te maken. Hieruit volgt dan ons aanbod voor de verkoop van uw woning en de terughuur.

Zowel in het kader van het opstellen van dit aanbod als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit aanbod uit te voeren, komt het voor dat wij contact moeten zoeken met makelaars, geldverstrekkers, expertisebureaus, taxateurs en anderen die relevant zijn bij het maken van dit aanbod.

Bij geldverstrekkers gaat het dan om de gegevens die deze instellingen wensen te ontvangen om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij ons een offerte willen uitbrengen voor een finaciering. Bij expertisebureaus gaat het om uw contactgegevens en de gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren.

Wij geven de van uw ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door, in het kader van uw aanvraag bij ons voor de verkoop van uw woning. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden uit te voeren.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Wij bewaren de gegevens niet langer dan dat wij deze nodig hebben voor de werkzaamheden die wij voor u uitvoeren. Uiterlijk vijf jaar nadat u de huur heeft opgezegd van uw eerder verkochte woning aan ons, vernietigen wij de persoonsgegevens die wij van u in dit kader hebben ontvangen.

Wat zijn uw rechten?
U bent onze klant. Dus u heeft het recht om te bepalen welke gegevens wij van u wij wel of niet ontvangen.

Wat is de situatie indien u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik?
Het opstellen van een goed financieel aanbod kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een reëel aanbod te doen. Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij één of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een aanbod te kunnen doen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit aanbod bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn zoals wellicht een lagere verkoopwaarde van uw woning.

Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord aanbod doen en zullen wij u informeren dat wij geen aanbod kunnen doen.

Heeft u vragen of klachten?
Zoals hierboven aangegeven, proberen wij zo zorgvuldig mogelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Heeft u vragen over de wijze waarop wij zijn omgegaan met uw persoonsgegevens? Aarzel dan niet en neem hierover contact met ons op. Wij zullen dan ons best doen om deze vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

Indien uw klachten hebt over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan spreken wij de wens uit dat u hierover contact opneemt met de directie van Serphos. Wij beloven u dat deze klacht onze aandacht krijgt.

Mocht u toch van mening blijven, dat wij niet zorgvuldig genoeg met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.